Általános szerződési feltételek

ÁSZF
 
Az Általános Szerződési Feltételeket az utazás szervezők határozzák meg, több partnerrel állunk kapcsolatban, így a feltételek változóak.
 
 
A jelen felhasználói feltételek, a pilistours.hu weboldalon a Szolgáltató által végzett utazásközvetítői tevékenység és az elérhető és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza. 
 
 
1. TEVÉKENYSÉG MEGHATÁROZÁSA
 
 A Közvetítő Szolgáltató jelen weboldalon utazásközvetítő tevékenységet végez, így utazási és egyéb szolgáltatási ajánlatokat közvetít az utazást szervezők, utazási irodák valamint az érdeklődők, megrendelők között. Az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződés a két fél között jön létre. (Szervező iroda – utas/megrendelő)
 
Jelen ASZF nem határozza meg az egyedi és konkrét utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződések tartalmát és feltételeit, de az utazási vagy szolgáltató rendelkezése alapján az egyes szolgáltatók által kibocsátott ÁSZF-ek, Üzleti Feltételek tartalmát az utazási vagy egyéb szolgáltatást igénybe vevők megismerik és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
 
Jelen ASZF a weboldal igénybevételéhez és használatához kapcsolódóan ír elő és határoz meg szabályokat.
 
 
2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 
Jelen ASZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a weboldalt, illetve szerződéskötési ajánlatot tesz, hirdetésre jelentkezik, érdeklődik, információt kér.
 
A Felhasználó a Szolgáltatás bármilyen jellegű használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el a jelen ASZF-t, továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának rendelkezéseit, amelyek elérhetőek és megtekinthetők a Weboldalon.
 
 A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Közvetítő Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. 
 
 Az online szerződést a Közvetítő Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. 
 
 Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, igénylés, foglalás, megrendelés és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.
A szerződéskötés nyelve kizárólag: magyar. 
 
Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.
 
A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.
 
A vállalkozó megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A vállalkozó által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.
 
A Közvetítő Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ASZF módosítására, kiegészítésére, visszavonására, de ezekről a tényekről köteles tájékoztatni a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően az új ASZF a hatályos és érvényes, amelyet a Felhasználó a weboldal használatával elfogad
 
 
 
3. A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 
Név: Pilistours Szervezési és Oktatási Bt. 
Cím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 76. 
Képviselő: Sándor László
Adószám: 20134770-1-13
Cégjegyzékszám: 13-06-031302
Engedély: MKEH U-001001
 
Ügyfélszolgálat, panaszkezelés saját tevékenységével kapcsolatban:
Cím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 76
E-mail: pilistours@t-online.hu 
Tel.: 06703724530
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 10:00 - 17:00, Szombat: 9:00 – 12:00
 
 
4. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 
Az ASZF szerinti információs társadalmi szerződés létrejön: a weboldal megtekintésével, megrendeléssel, vagy bármely más határozott tevékenységgel, amely érinti a weboldalt vagy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatást.
A Weboldalon történő megrendeléshez nem szükséges előzetesen regisztrálni. 
A Weboldal megtekintését követően bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára lehetséges.
Az árak minden esetben a forintban fizetendő (bruttó), ÁFA-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre.
 
 
5. A WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
 
 A Közvetítő Szolgáltató külföldi utazásokat, belföldi ajánlatokat, repülőjegy foglalást, utasbiztosítást, előfoglalási ajánlatokat közvetít, de fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatai körét bármikor megváltoztassa.
 
 
6. A MEGRENDELÉS MENETE
 
A megrendelő a megrendelni kívánt szolgáltatásokat összeválogathatja, csoportosíthatja a bal oldali kategóriarendszert böngészve és azokban szűkítéseket alkalmazva, majd a weboldalon a konkrét ajánlatra kattintva kiválasztja az igényének megfelelő tájékoztató ablakot.
 
 A „Megrendelem” gombra való kattintás konkrét egyedi és aktuális érdeklődésnek, foglalási igény közlésének minősül. Az igény elküldéséről és a Közvetítő Szolgáltató informatikai rendszerébe való megérkezéséről a Felhasználó maximum 3 napon belül a lehetőségekhez mérten ajánlatot kap emailben vagy telefonon.
 
 Az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződés létrejöttére, feltételeire a szervező szolgáltató ÁSZF-je vonatkozik.
 
 A vonatkozó általános ágazati szabályok szerint a Megrendelő szerződési ajánlata csak abban az esetben kerül elfogadásra és jön létre a szerződés, ha leegyeztetésre került, teljesíthető és az előleg is megfizetésre került.
 
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy hiába mutat a készlet rendszer valamely szolgáltatásból készletet, szabad helyet, foglalható státuszt, az on-line technikai rendszerből és több helyszínen történő egyidejű foglalás lehetőségéből eredően a valós állapot ettől eltérhet. 
 
 
7. FIZETÉS, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
 
Az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződés teljesítésére és a fizetésre is az út vagy szolgáltatás szervezéséért felelős iroda ÁSZF-je vonatkozik.
 
 A vonatkozó általános ágazati szabályok szerint a Megrendelő szerződési ajánlata csak abban az esetben kerül elfogadásra és a foglalása teljesítésre, ha leegyeztetésre került a Közvetítő munkatársával, illetve a szolgáltatás díjának minimum 40 %-os mértékű előlege megfizetésre került.
 
 
8. SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT
 
A www.pilistours.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így különösen: fotók, leírások, cikkek, szerkesztett információk, csoportosított adattartalmak, grafikus megoldások vagy bármely más szerzői mű a Szerzői jogról szóló  1999. évi LXXVI. törvény alapján a megalkotásának pillanatától szerzői jogi oltalom alatt állnak.
 
 
9. FOGYASZTÓI JOGOK, PANASZKEZELÉS, BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
 
Közvetítő Szolgáltató jelen szabályokkal kötelező erő nélkül tájékoztatja a Megrendelőt a távollévők között létrejött szerződés alapján utazási vagy egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval szembeni általános jogairól, egyben ismét hangsúlyozva, hogy a weboldal felhasználója, a megrendelő az utazás szervezőjével, utazási irodával vagy egyéb szolgáltatóval köti meg az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződést, nem vele, mint utazás közvetítővel!
 
Ár feltüntetési kötelezettség
A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.
 
Panaszkezelés általános szabályai
 A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV.törvény (továbbiakban: Fgytv) 17/A§-a értelmében a Pilistours Utazási Iroda tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 76 . Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az pilistours@t-online.hu email címen. Az Fgytv. szerint az utazó, mint fogyasztó a lakhelye/ tartózkodási helye/ vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Pilistours Utazási Irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Pilistours Utazási Iroda székhelye szerint illetékes a
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
 
A békéltető testületi eljárás szabályait az Fgytv.18-38§-i tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak. Jogviták esetén a Budakörnyéki Járás Bíróság az illetékes.
 
A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.
 
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 
 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 
 A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét
 
 Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.
 
 
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSA
 
 A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.
 
Megnevezés: Pest Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Levelezési cím:  
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Fax: 06 (1) 474 79 21
Telefon: 06 (1) 474 7921
 
10.4.1.2. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,
 
- a termék minőségével,
- a termék biztonságosságával,
- a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- a szolgáltatás minőségével, 
- a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével
 
kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 
 Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.
 A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
 
A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.
 
 A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c)  ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítvány,
h)  a fogyasztó aláírását.
 
 A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
 
,
11. ZÁRÓ ÉS EGYÉBB RENDELKEZÉSEK
 
 Jelen ASZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a feltételek többi része kötelező erejű  marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
 
Pilisszentiván, 2024.03.01.